Zadania

 Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy w szczególności:

  1. Organizowanie zająć praktycznych oraz praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych, w pełnym zakresie programowym.
  2. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.
  3. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
  • przeprowadzanie kursów na egzaminatorów dla nauczycieli,
  • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnej techniki i technologii wytwarzania,
  • organizowanie dla osób dorosłych pracujących, bezrobotnych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji,
  • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,
  • organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego,
  • zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych.